ABONAMENT RTV

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników rtv w 2024 roku:

Liczba miesięcy

Wyliczenie

Wysokość opłaty abonamentowej (zł)*

2 m-ce

16,90 zł

3 m-ce

25,10 zł

4 m-ce

3 + 1

33,80 zł

5 m-cy

3 + 2

42,00 zł

6 m-cy

49,60 zł

7 m-cy

6 + 1

58,30 zł

8 m-cy

6 + 2

66,50 zł

9 m-cy

6 + 3

74,70 zł

10 m-cy

6 + 3 + 1

83,40 zł

11 m-cy

6 + 3 + 2

91,60 zł

12 m-cy(rok)

94,00 zł

Jak opłacać abonament

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Płatność może być realizowana we wszystkich placówkach Poczty Polskiej SA (bez pobierania dodatkowych opłat ), lub w pozostałych instytucjach finansowych.

Wpłaty dokonuje się na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Jak zarejestrować odbiornik rtv

Dowodami zarejestrowania odbiornika są:

  • „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”,
  • „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”.

Więcej informacji w sprawie rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia i wysokości opłat abonamentowych – Poczta Polskiej SA: www.poczta-polska.pl (Abonament RTV).

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Jak sprawdzić swoje konto abonenckie

Dokumenty wymagane do przedstawienia wysokości wniesionych opłat:

  • spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki,
  • standardowe blankiety wpłat na rachunek bankowy
  • wydruki przelewów elektronicznych

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości abonamentowych

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych – Wydział Abonamentu RTV
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Warunki przyjmowania i załatwiania wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych

Formularz wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 – 16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.