ABONAMENT RTV

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników rtv w 2022 roku:

Liczba miesięcy

Odbiornik radiofoniczny

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny

17,50 zł24,50 zł
214,60 zł47,50 zł
321,60 zł70,60 zł
429,10 zł95,10 zł
536,20 zł118,10 zł
642,80 zł139,70 zł
750,30 zł164,20 zł
857,40 zł187,20 zł
964,40 zł210,30 zł
1071,90 zł234,80 zł
1179,00 zł257,80 zł
12 (rok)81,00 zł264,60 zł

Jak opłacać abonament

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Płatność może być realizowana we wszystkich placówkach Poczty Polskiej SA (bez pobierania dodatkowych opłat ), lub w pozostałych instytucjach finansowych.

Wpłaty dokonuje się na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Jak zarejestrować odbiornik rtv

Dowodami zarejestrowania odbiornika są:

 • „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”,
 • „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”.

Więcej informacji w sprawie rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia i wysokości opłat abonamentowych – Poczta Polskiej SA: www.poczta-polska.pl (Abonament RTV).

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

 • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

 Informacje szczegółowe – Informacje o abonamencie rtv w 2022 r.

 •  pełna lista uprawnionych (od str. 5)
 •  podstawa prawna, wysokość oraz tryb i sposób wnoszenia opłat, zwolnienia i ulgi w opłatach abonamentowych

Jak sprawdzić swoje konto abonenckie

Dokumenty wymagane do przedstawienia wysokości wniesionych opłat:

 • spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki,
 • standardowe blankiety wpłat na rachunek bankowy
 • wydruki przelewów elektronicznych

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości abonamentowych

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych – Wydział Abonamentu RTV
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Warunki przyjmowania i załatwiania wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych

Formularz wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 – 16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.