HISTORIA-W-POLSKIM-RADIU-KIELCE---STAN-WOJENNY

STAN WOJENNY W POLSCE

13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny. Tego dnia o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. To była niedziela. Generał poinformował o powstaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Kielce. Stan Wojenny. Miejsce i data wykonania zdjęcia nieznane / źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Kielce. Stan Wojenny. Miejsce i data wykonania zdjęcia nieznane / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Ten niedzielny poranek dla wielu Polaków oznaczał dramatyczne zmiany. W województwach powołano komisarzy wojskowych. Działaczy „Solidarności” internowano w 52 obozach. Działalność wszelkich stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych została zawieszona. Zakazano zgromadzeń (poza religijnymi), organizowania strajków i protestów. Wiele zakładów pracy zostało zmilitaryzowanych i oddanych pod zarząd wojskowych komisarzy. Wśród nich m.in:. radio, telewizja, poczta, przedsiębiorstwa obrotu paliwami naftowymi, kolej, PKS, porty, straż pożarna, komunikacja miejska, zakłady zbrojeniowe, kopalnie czy elektrownie. W szkołach i na wyższych uczelniach zawieszono zajęcia, przestały działać instytucje kultury: kina, teatry i filharmonie.

Kielce. Stan Wojenny. Miejsce i data wykonania zdjęcia nieznane / źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Kielce. Stan Wojenny. Miejsce i data wykonania zdjęcia nieznane / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Po wprowadzeniu stanu wojennego jedynym dostępnym kanałem telewizyjnym był pierwszy program telewizji i pierwszy program radia. Zakazano wydawania gazet, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Telefony prywatne zostały wyłączone i oficjalnie ustanowiono podsłuchy. W pierwszych dniach stanu wojennego wprowadzono zakaz przemieszczania się, bez przepustki, poza miejsce zamieszkania. Wprowadzono godzinę milicyjną (początkowo od godz. 19.00, następnie od 22.00 do 6.00) i cenzurę korespondencji. Zarządzony zostaje również zakaz wyjazdów zagranicznych do odwołania. Zamknięto granice państwa i lotniska cywilne.

Po północy, 13 grudnia 1981 r. na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone i wozy bojowe. W celu wprowadzenia stanu wojennego zmobilizowano ok. 80 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Użyto 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty oraz ponad 9 tys. samochodów. Przed północą rozpoczęły się internowania działaczy opozycyjnych. W nocy siły MO i ZOMO zajęły siedziby wszystkich Zarządów Regionów „Solidarności”.

01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód
01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu. Na potrzeby stanu wojennego sporządzono projekty różnych aktów prawnych, wydrukowano w Związku Sowieckim 100 tys. egzemplarzy obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, ustalono listy komisarzy wojskowych mających przejąć kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały zostać zmilitaryzowane.

Od połowy października z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Intensywne ćwiczenia w walkach z tłumem przechodziły oddziały ZOMO. W więzieniach przygotowano miejsca dla około 5 tys. działaczy „Solidarności” i opozycji, którzy mieli zostać internowani na podstawie list sporządzanych od początku 1981 r.

01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód
01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Polskie społeczeństwo stawiało opór władzy m.in. poprzez organizowanie strajków okupacyjnych w zakładach pracy. Część z nich została brutalnie spacyfikowana przez wojsko przy użyciu ostrej amunicji. 16 grudnia 1981 roku w tłumieniu strajku w kopalni „Wujek” zginęło 9 górników, zaś 23 grudnia brutalnie rozpędzono strajkujących robotników Huty Katowice.

Skutkiem stanu wojennego były nie tylko brutalne represje wobec internowanych i strajkujących, ale także znaczne obniżenie poziomu życia polskiego społeczeństwa. Fatalna sytuacja gospodarcza, w jakiej znajdowała się Polska Rzeczpospolita Ludowa uległa dalszemu pogorszeniu. Poziom życia zmalał, a jednym z symboli życia w latach 80. stały się kartki na żywność i puste półki w sklepach.

Historycy nie są zgodni co do rzeczywistej liczby ofiar stanu wojennego. Można wśród nich uwzględnić nie tylko ofiary represji komunistów, ale także pacjentów zmarłych w oczekiwaniu na pomoc po zawieszeniu łączności telefonicznej. Liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się jednak na niemal sto osób.

01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód
01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

W kierownictwie „Solidarności” na początku grudnia 1981 r. zdawano sobie sprawę z gwałtownego wzrostu napięcia, liczono jednak, że do konfrontacji z władzami komunistycznymi dojdzie dopiero po przyjęciu przez Sejm rządowej ustawy „O nadzwyczajnych środkach działania w interesie ochrony obywateli i państwa”.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zaakceptowana została 5 grudnia 1981 r. przez Biuro Polityczne KC PZPR. Gen. Jaruzelski otrzymał od towarzyszy partyjnych swobodę co do wyboru konkretnej daty rozpoczęcia operacji. W nocy z 8 na 9 grudnia 1981 roku w trakcie spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem Kulikowem – dowódcą wojsk Układu Warszawskiego, gen. Jaruzelski poinformował go o planowanych działaniach, nie podając jednak konkretnej daty ich rozpoczęcia.

Notatka z tego spotkania, sporządzona przez adiutanta marszałka Kulikowa – została w całości opublikowana przez historyka IPN prof. Antoniego Dudka w „Biuletynie IPN” z grudnia 2009 r. Wynika z niej, że gen. Jaruzelski wprost zażądał wsparcia militarnego po wprowadzeniu stanu wojennego, mówiąc: „Strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeśli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne itd. Gdyby to miało ogarnąć cały kraj, to wy (ZSRR) będziecie nam musieli pomóc. Sami nie damy sobie rady”.

01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód
01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Nieliczni przywódcy „Solidarności”, którzy uniknęli zatrzymań, m.in. Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis czy Eugeniusz Szumiejko, rozpoczęli w wyjątkowo trudnych warunkach tworzenie struktur podziemnych.

14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych. Strajkowały huty, w tym największa w kraju „Katowice” oraz im. Lenina, większość kopalń, porty, stocznie w Trójmieście i Szczecinie, największe fabryki, takie jak: WSK w Świdniku, Dolmel i PaFaWag we Wrocławiu, „Ursus” czy Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi. Strajkowano w sumie w 199 zakładach (w 50 utworzono komitety strajkowe), na około 7 tys. istniejących wtedy w Polsce przedsiębiorstw.

W 40 zakładach doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy użyciu oddziałów ZOMO i wojska, wyposażonego w ciężki sprzęt. Najdłużej trwały strajki w kopalniach „Ziemowit” (do 24 grudnia) i „Piast” (do 28 grudnia), w których zdecydowano się prowadzić protest pod ziemią.

01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód
01.05.1982. Kielce. Tzw. kontrpochód / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

W grudniu 1981 roku doszło do demonstracji ulicznych m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Największa z nich, w trakcie której milicjanci zastrzelili jednego z uczestników, odbyła się w Gdańsku. Wprowadzając stan wojenny władze komunistyczne nie zdecydowały się zaatakować bezpośrednio kościoła katolickiego.

Prymas Józef Glemp od początku apelował o spokój i zażegnanie bratobójczych walk, domagając się jednocześnie uwolnienia internowanych i aresztowanych oraz powrotu do dialogu z „Solidarnością”. 13 grudnia w wygłoszonym kazaniu apelował do robotników, by nie narażali życia: „Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie. 23 grudnia 1981 r. prezydent USA Ronald Reagan ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL, a kilka dni później podał do wiadomości, iż obejmą one także Związek Sowiecki, który jego zdaniem ponosił „poważną i bezpośrednią odpowiedzialność za represje w Polsce”. W ciągu następnych tygodni do sankcji ekonomicznych przeciwko Polsce przyłączyły się inne kraje zachodnie.

Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. Tymczasem sesja taka trwała, a najbliższe posiedzenie izby wyznaczone było na 15 i 16 grudnia.

W specjalny sposób potraktowany został przez autorów stanu wojennego przewodniczący „Solidarności” Lech Wałęsa. Władze liczyły bowiem, że uda się im wykorzystać go politycznie. Około godziny drugiej w nocy w jego mieszkaniu pojawili się wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski i I sekretarz gdańskiego KW PZPR Tadeusz Fiszbach, członek Biura Politycznego. Poinformowali oni Wałęsę o wprowadzeniu stanu wojennego stwierdzając, że powinien natychmiast udać się do Warszawy na rozmowy z przedstawicielami władz. Ostatecznie Wałęsa oświadczył, iż pod przymusem zgadza się jechać do Warszawy. Przewodniczący „Solidarności” został internowany i odizolowany od innych działaczy. Po pobycie w Chylicach i Otwocku umieszczono go ostatecznie w ośrodku rządowym w Arłamowie.

29.08.1982. Kielce. Plac kościelny przy Bazylice Katedralnej
29.08.1982. Kielce. Plac kościelny przy Bazylice Katedralnej / źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Stan wojenny obowiązywał od 13 grudnia 1981 roku. Począwszy od 1 stycznia 1983 roku pozostawał w zawieszeniu. Nie oznaczało to jednak przywrócenia obowiązujących wcześniej, przynajmniej teoretycznie, praw obywatelskich ustanowionych przez konstytucję z 1952 roku. Wraz z planowaniem zawieszenia stanu wojennego władze komunistyczne przygotowały ustawę, która pozwalała na zachowanie części zmian prawnych, wprowadzonych w grudniu 1981 roku. 18 grudnia 1982 uchwalono ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego. Znosiła część postanowień sprzed roku, ale w mocy wciąż pozostawała chociażby groźba utraty pracy za udział w strajkach i „zakłócanie ładu i porządku w zakładzie pracy” i na uczelni wyższej.

Zawieszenie stanu wojennego stanowiło jeden z elementów przygotowań do II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Papieska wizyta z czerwca 1983 roku była ważnym wydarzeniem, które mogło podnieść na duchu społeczeństwo, a dla komunistów miała posłużyć jako materiał propagandowy, który by dowodził ustabilizowania sytuacji w kraju.

Na ostateczne zniesienie stanu wojennego Polacy musieli poczekać do 22 lipca 1983 roku. Dzień uchwalenia Manifestu PKWN był zwyczajową datą ważnych wydarzeń w czasie trwania PRL.

Wraz ze zniesieniem stanu wojennego ogłoszono kolejną amnestię. Wypuszczono wszystkich skazanych do 3 lat pozbawienia wolności, a więźniom politycznym, którzy odsiadywali dłuższe wyroki skrócono karę o połowę. Nie zaprzestano jednak poszukiwań ukrywających się przywódców podziemnej „Solidarności”, a także nie zwolniono z aresztu opozycjonistów przetrzymywanych bez wyroków. Ponadto wiele ze zmian prawnych wprowadzonych w czasie stanu wojennego pozostało w mocy, aż do końca istnienia PRL i było wykorzystywanych do dalszego represjonowania opozycji antykomunistycznej.

Decyzja o zniesieniu stanu wojennego w dużym stopniu została podyktowana potrzebą poprawy stosunków z blokiem zachodnim. Sankcje gospodarcze nałożone na Polskę Ludową dotkliwie odbiły się na jej gospodarce. Zniesienie stanu wojennego było podstawowym warunkiem wycofania restrykcji.

Historycy wciąż nie mogą podać dokładnej liczby śmiertelnych ofiar stanu wojennego. Utworzona przez Sejm kontraktowy w 1989 roku Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznała, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji 88 miało bezpośredni związek z działalnością MSW. Komisja ustaliła też nazwiska ok. 100 funkcjonariuszy MSW i urzędników prokuratury podejrzanych o popełnienie przestępstw, żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Większość ofiar stanu wojennego poniosła śmierć podczas protestów, strajków i demonstracji. W latach 1981-82 władze komunistyczne przetrzymywały w specjalnie utworzonych obozach dla internowanych 9736 działaczy podziemia. Niejednokrotnie dochodziło w nich do wypadków znęcania się psychicznego i fizycznego. Inną kategorię ofiar stanu wojennego stanowią osoby szykanowane przez władze za działalność opozycyjną. Wiele z nich było prześladowanych i wyrzucanych z pracy z tzw. wilczymi biletami, eksmitowanych z zajmowanych przez siebie mieszkań, a część została zmuszona do emigracji.

WALDEMAR BARTOSZ

Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mówi, że młodość powinno się dobrze wspominać. Jednak okresu stanu wojennego nie da się dobrze wspominać. Szef „Solidarności” był w tym czasie dwukrotnie internowany. W różnych aresztach spędził w sumie dziesięć miesięcy. Jak wspomina, wielu świętokrzyskich działaczy związku aresztowano już 12 grudnia w Bocheńcu, gdzie odbywało się szkolenie związkowe.

ZYGMUNT PEKSYK

Działacz Konfederacji Polski Niepodległej i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Więźniów Politycznych po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W areszcie na kieleckich Piaskach przebywał do końca maja 1982 roku.

KRZYSZTOF LIPIEC

Poseł, prezes zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. Urodził się 11 października 1959 roku w Starachowicach. Jego ojciec był żołnierzem AK oraz więźniem politycznym okresu stalinizmu. Z domu wyniósł wychowanie patriotyczne, które później przerodziło się w działalność polityczną. Absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Razem z kolegami zakładał na tej uczelni Niezależne Zrzeszenie Studentów. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Kilkanaście lat pracował jako nauczyciel związany z „Solidarnością”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego związku nauczycielskiego. Był prezesem Międzyszkolnego PTTK. W latach 1997-2001 pełnił funkcję senatora z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Pod koniec lat 90-tych zasiadał w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego a następnie w Radzie Powiatu Starachowickiego. W 2005 roku został  posłem na Sejm RP. Następnie mandat poselski uzyskiwał dwukrotnie – w 2007 i  2011. Został powołany na pełnomocnika okręgowego PiS w województwie świętokrzyskim, a później został wybrany okręgowym prezesem partii.

HENRYK ŚLUSARSKI

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Kielcach został aresztowany w marcu 1982 roku. W areszcie na kieleckich Piaskach spędził kilka miesięcy. Na wolność wyszedł przed świętami Bożego Narodzenia tego samego roku. Został aresztowany za działalność w stanie wojennym. Jak wspomina bezpieka w sposób bestialski obchodziła się z działaczami „Solidarności” wyciągając ich z domów na oczach rodzin.

PAWEŁ AMERYK

Działacz opozycji antykomunistycznej we Włoszczowie. Założyciel struktur Solidarności Nauczycielskiej oraz Rolniczej w gminie Włoszczowa oraz Kluczewsko i Krasocin. Dziś emerytowany nauczyciel. Zaangażowany w działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego. Wspierał, między innymi, osoby aresztowane oraz był jednym inicjatorów organizowania 13. dnia każdego miesiąca Mszy za Ojczyznę. Ponadto kolportował prasę podziemną, która dostarczana była między innymi z Kielc, Warszawy i ze Śląska. W 1984 roku wspierał osoby strajkujące w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie w obronie krzyży.

JAN SOWULA

Działacz opozycji antykomunistycznej z miejscowości Dalechowy z gminy Imielno. W latach 80-tych przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych gminy Imielno. W 2018 roku otrzymał odznakę honorową „Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, która jest przyznawana przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działaczom opozycji w okresie PRL. Angażował się w działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego. W jego domu w miejscowości Dalechowy podczas stanu wojennego ukrywał się Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Kieleckiej, który poszukiwany był przez milicję listem gończym. Pomimo zakazu, pod groźbą kary więzienia z jego domu kolportowane były w gminie Jędrzejów i sąsiednich gminach ulotki o treściach antykomunistycznych.

RAFAŁ ŻELICHOWSKI

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie, szkoły w której 3 grudnia 1984 roku miał miejsce 13-dniowy strajk okupacyjny w obronie krzyży. Uczestnik strajku. Był dyżurnym pilnującym porządku, aby nikt nieproszony nie wszedł do szkoły. Po strajku został aresztowany na dwa miesiące. Karę odbywał w Pińczowie i Krakowie.

WACŁAW KĘDRA

W latach 80-tych przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych gminy Jędrzejów oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Kieleckiej. W 2017 roku otrzymał odznakę honorową „Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, która jest przyznawana przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działaczom opozycji w okresie PRL. Wacław Kędra pochodzi z Piasków w gminie Jędrzejów. W czasie stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną. Towarzyszyli mu w tym również jego rodzice oraz żona. W jego domu w miejscowości Piaski oraz w domu u teściów w Słaboszowicach podczas stanu wojennego ukrywał się Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Kieleckiej, który poszukiwany był przez milicję listem gończym. Pomimo zakazu, pod groźbą kary więzienia, prowadzili wraz z przewodniczącym tajne posiedzenia zarządu związku. Ponadto z jego domu kolportowane były w gminie Jędrzejów i sąsiednich gminach ulotki o treściach antykomunistycznych.

WALDEMAR GUMUŁA

Jeden z pierwszych założycieli NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urodził się 3 lipca 1948 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracę w hucie rozpoczął w 1964 roku. Na starym zakładzie przepracował 40 lat jako elektryk. Na emeryturze od 12 lat. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 roku prowadził działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Dnia 13 grudnia 1981 roku wspólnie z działaczami zawieszonego związku NSZZ „Solidarność” zorganizował strajk okupacyjny na terenie Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z Wiesławem Kwiatkowskim, Zygmuntem Jakubowskim, Mieczysławem Leszczyńskim, Mieczysławem Kadewskim. Jako członek komitetu strajkowego odpowiadał za zorganizowanie straży w zakładach. Uczestnicy strajku domagali się odwołania stanu wojennego, natychmiastowego zwolnienia internowanych oraz zagwarantowania uczestnikom strajku osobistego bezpieczeństwa. Po zakończeniu strajku Waldemar Gumuła zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 1985 do 2008 roku był przewodniczącym „Solidarności” na starym zakładzie. Waldemar Gumuła odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku, odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” w 2018 roku przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku.

HELENA OBARA

Jedna z założycielek Solidarności w Końskich, z zawodu finansistka. W 1980 roku wybrana na delegata na pierwszy walny zjazd regionu świętokrzyskiego, a rok później na przewodniczącą delegatury Solidarności w Końskich. Funkcję tę pełni do dziś. Internowana 13 grudnia 1981 roku, inwigilowana, początkowo zdegradowana a następnie pozbawiona pracy. Odznaczona Złotym Krzyżem zasługi przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

KS. MAREK MACIEJ TABASZEWSKI

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 roku działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. Kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji ulotkowych i Mszy za Ojczyznę. W kwietniu 1985 roku uczestniczył w głodówce rotacyjnej w kościele narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Wielokrotnie represjonowany. W 1981 roku został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy SB podczas malowania napisów na murach. W rezultacie relegowany z prywatnego Liceum Zmartwychwstańców w Poznaniu. W latach 1986-1989 działacz Konfederacji Polski Niepodległej. Jako proboszcz od 2017 roku sprawuje posługę w parafii pod wezwaniem św. Benedykta w Modliborzycach w gminie Baćkowice.

HENRYK DUDA

Jeden z założycieli i liderów „Solidarności” w Kazimierzy Wielkiej, gdzie mieszka od 1959 roku. Pracował w „pekaesie” angażując się w działalność związkowego podziemia. W 1980 roku budował struktury NSZZ Solidarność. Rok później został wybrany na delegata na pierwszy walny zjazd regionu świętokrzyskiego. Przeżył koszmar stanu wojennego, był świadkiem transformacji ustrojowych. Dzisiaj Henryk Duda ma 83 lata. Nadal działa społecznie. To także, m.in., honorowy członek zarządu kazimierskiego klubu „Sparta”. Co roku – w rocznicę stanu wojennego – zapala znicz przed bramą dawnej cukrowni Łubna, oddając hołd pamięci kolegów.

BOGDAN JERZY RYŚ

Urodził się w 1945 roku w Bydgoszczy. W latach 1963-2005 pracownik Lokomotywowni PKP w Skarżysku-Kamiennej. W Solidarności od września 1980 roku, był wiceprzewodniczącym komitetu założycielskiego w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa Skarżysko-Kamienna oraz członkiem Komisji Krajowej Solidarności. 13 grudnia 1981 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, gdzie zorganizował protest przeciwko podaniu potraw mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia. Zwolniony z aresztu 25 marca 1982 roku. Bogdan Ryś był współorganizatorem, a następnie członkiem Tymczasowej Rady Solidarności Regionu Świętokrzyskiego (z Marianem Jaworskim, Kazimierzem Korubą i Jerzym Stępniem). Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna. Od 2002 roku członek Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Od 2005 roku na emeryturze.

EDWARD DUDEK

Urodził się w 1943 roku w Wielkiej Wsi koło Starachowic. Od października 1980 roku był członkiem Solidarności. W Fabryce Samochodów Ciężarowych był przewodniczącym Komisji Wydziałowej, członkiem Komisji Fabrycznej, a od 1981 roku członkiem Tymczasowego Samorządu Pracowniczego. W okresie od 1982 do 1989 roku Edward Dudek był organizatorem działalności opozycyjnej. Koordynował podziemne struktury miejskie, kolportował wydawnictwa podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Lud”, „Nasze Sprawy” „Pro Kontra”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”). We współpracy z podziemnymi strukturami w Lublinie organizował wczasy i kolonie dla dzieci z rodzin osób represjonowanych. Aresztowany 26 sierpnia 1982 roku, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Kielcach-Piaskach. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Wielokrotnie był później zatrzymywany i przesłuchiwany, a w styczniu 1985 roku pobity. Od 1986 roku był członkiem Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej. Po 1990 roku działał w samorządzie, był m.in. radnym Rady Miasta i jej wiceprzewodniczącym. Angażował się w organizację RS AWS oraz struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jest także członkiem i założycielem Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach. Edward Dudek został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006).

STANISŁAWA „NATASZA” GAWLIK

W dniu wybuchu stanu wojennego była pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestniczyła w licznych akcjach protestacyjnych, m.in. zbierała podpisy pod żądaniem podania pełnej listy osób internowanych oraz ich uwolnienia. 8 września 1982 roku została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywała do 15 września 1982 roku. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Kielcach. 20 stycznia 1983 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach skazał Stanisławę Gawlik na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Jak wspomina pierwszy dzień stanu wojennego, to było osłupienie i przerażenie.

KRZYSZTOF KASPRZYK

Był współzałożycielem i działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Został internowany w dniu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jest autorem pamiętnika spisanego podczas osadzenia w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych  w Areszcie Śledczym w Kielcach. W areszcie spędził siedem miesięcy. Dla młodego człowieka był to bardzo trudny okres.

BOHATEROWIE STANU WOJENNEGO
13 grudnia 1981 roku w Polsce bezprawnie wprowadzono stan wojenny. Komuniści zrobili to, aby utrzymać się przy władzy. Operacja, do której przygotowywano się od długiego czasu, miała im pozwolić ująć przywódców Solidarności oraz osoby aktywnie zaangażowane w działalność niezależną. Choć operację o kryptonimie „Jodła” (internowanie wytypowanych wcześniej osób) wyznaczono na godzinę 24.00, to w wielu przypadkach faktycznie rozpoczęto ją wcześniej, niekiedy nawet godzinę przed północą, czyli jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego. W tym roku mija 40 lat od tamtych wydarzeń. Słuchowiskiem „Bohaterowie Stanu Wojennego” chcemy przypomnieć osoby z Regionu Świętokrzyskiego, które od pierwszych dni stały się dla reżimu komunistycznego celem ataku.

STAN WOJENNY W KIELCACH

STAN WOJENNY W POLSCE

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości i za zgodą Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

KALENDARIUM STANU WOJENNEGO 1981-1983

Wprowadzenie przez reżim stanu wojennego zakończyło trwający od kilkunastu miesięcy karnawał „Solidarności”. Na zduszenie „kontrrewolucji” naciskał ZSRS, który dążył do rozwiązania tego problemu siłami polskich komunistów. Stan wojenny oznaczał nie tylko kres społecznych nadziei na zmiany, lecz i długotrwałe pogrążenie Polski w marazmie.

1981 ROK

MARZEC. Zakończyły się trwające od października 1980 r. prace nad podstawowym planem wprowadzenia stanu wojennego.

19 MARCA. Funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację NSZZ „Solidarność”. Był to najpoważniejszy kryzys w stosunkach między władzami PRL a „S”, nazwany później „kryzysem bydgoskim”.

POŁOWA PAŹDZIERNIKA. Działalność rozpoczęły Wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne, których faktycznym celem było rozpoznanie przed wprowadzeniem stanu wojennego. W więzieniach trwały przygotowania do przyjęcia aresztowanych działaczy „Solidarności”.

18 PAŹDZIERNIKA. Gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany na I sekretarza KC PZPR.

28 PAŹDZIERNIKA. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach w interesie ochrony obywateli i państwa. W odpowiedzi „Solidarność” zorganizowała jednogodzinny strajk ostrzegawczy. Wzięła w nim udział niewielka liczba związkowców.

7 LISTOPADA. Ewakuacja płk. Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny.

24 LISTOPADA. Studenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie ogłosili strajk okupacyjny w proteście przeciwko planom militaryzacji uczelni. Strajki wybuchły również w innych ośrodkach akademickich. Protest w WOSP został spacyfikowany 2 grudnia.

3 GRUDNIA. W Radomiu obradowało Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” i przewodniczących wszystkich zarządów regionalnych. W czasie obrad formułowano bardzo radykalne wnioski z konfliktu z władzami.

5 GRUDNIA. Biuro Polityczne KC PZPR zaakceptowało decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Rozpoczęła się kampania propagandowa atakująca władze „Solidarności” za radykalizm postulatów formułowanych w Radomiu i dążenie do „obalenia władz”.

6 GRUDNIA. W liście do władz prymas Józef Glemp ostrzegł przed wprowadzeniem ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, która jego zdaniem miała doprowadzić do pogłębienia kryzysu. Dwa dni później w liście do przewodniczącego „Solidarności” ostrzegł przed dążeniem do konfrontacji.

8/9 GRUDNIA. Gen. Jaruzelski w trakcie tajnego spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem ZSRS Wiktorem Kulikowem poinformował go o planowanych działaniach, nie podając jednak konkretnej daty wprowadzenia stanu wojennego. Zaznaczył, że w przypadku niemożności opanowania sytuacji zwróci się do Moskwy o „pomoc”, czyli interwencję wojskową armii sowieckiej.

11 GRUDNIA. Komitet Centralny PZPR podjął uchwały o poparciu dotychczasowych władz partii oraz o dążeniu do „zgody społecznej”. Wieczorem w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu, episkopatu i „Solidarności”. Po jego zakończeniu rządowym samolotem z Gdańska przybył Lech Wałęsa. W siedzibie episkopatu zdecydowano, że należy przyjąć składane przez władze propozycje rozmów.

W kraju krążyły pogłoski o ruchach wojsk sowieckich i przygotowaniach do obrony podjętych przez część oddziałów WP. W wielu fabrykach trwały przygotowania do ewentualnej obrony.

W Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej, nieoficjalnie zwany również „niezależnym” lub „solidarnościowym”, jedno z największych forów nieskrępowanej dyskusji w okresie karnawału Solidarności. Po dwóch dniach jego obrady zostały przerwane przez władze stanu wojennego.

11-12 GRUDNIA. W Gdańsku obradowała Komisja Krajowa „Solidarności”. Jej członkowie debatowali na temat porozumienia z władzami i ewentualnej reakcji na zaostrzenie polityki. Większość uczestników obrad została internowana w nocy z 12 na 13 grudnia.

12 GRUDNIA. Na posiedzeniu Sztabu Generalnego LWP powstała tzw. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której przewodniczącym został gen. Jaruzelski. O godz. 23 przerwano połączenia telefoniczne w całym kraju; przestały nadawać radio i telewizja. Zaczęły się pierwsze internowania w ramach rozpoczętej o północy akcji „Jodła”. W operacji wprowadzenia stanu wojennego wzięło udział ok. 80 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty oraz ponad 9 tys. samochodów.

13 GRUDNIA. W nocy Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Jedynym jej członkiem, który odmówił jego podpisania, był Ryszard Reiff. W ramach operacji „Azalia” wojsko zajęło gmachy radia i telewizji. Od godz. 6.00 media transmitowały przemówienie gen. Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR, szefa rządu i MON. „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią” – mówił, uzasadniając stan wojenny. Nastąpiło internowanie tysięcy działaczy „Solidarności”, w tym przewodniczącego Wałęsy.

O godz. 9 prymas Glemp w homilii na Jasnej Górze powiedział, że sytuacja wymaga spokoju, aby uniknąć „przelewu krwi”. Wieczorem w warszawskim Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej wezwał do uwolnienia aresztowanych i mówił, że z bólem przyjął wejście władz „na drogę przemocy”. Oficjalne media wyemitowały tylko fragmenty homilii na Jasnej Górze.

14 GRUDNIA. W blisko 250 zakładach pracy na terenie całej Polski wybuchły strajki. Protesty zorganizowano m.in. w KWK „Wujek” w Katowicach, KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Hucie im. Lenina w Nowej Hucie, Porcie Gdańskim, Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie. 40 z nich zdławiono siłą.

14 GRUDNIA. Z inicjatywy prymasa Glempa w Warszawie powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

15 GRUDNIA. Pacyfikacja kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, 4 górników zostało postrzelonych przez MO. W Warszawie powstał podziemny Komitet Oporu Społecznego.

16 GRUDNIA. W czasie ataku ZOMO na kopalnię „Wujek” zastrzelonych zostało 9 górników, 21 było rannych. Nastąpiły pacyfikacje Stoczni Gdańskiej, Huty im. Lenina, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Trwały walki uliczne w Trójmieście.

17 GRUDNIA. Podczas walk z ZOMO w Gdańsku została zastrzelona jedna osoba, dwie inne były ranne. W wielu miastach w Polsce oddziały milicyjne rozpędziły manifestacje.

18 GRUDNIA. Jan Paweł II w liście do gen. Jaruzelskiego zaapelował o przerwanie stanu wojennego: „z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej (…). Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce” – stwierdził papież.

20 GRUDNIA. Do Warszawy przybył z Watykanu abp Luigi Poggi.

21 GRUDNIA. Ambasador PRL w USA Romuald Spasowski poprosił o azyl polityczny. W wystąpieniu telewizyjnym skrytykował decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, uznając ją za pogwałcenie praw człowieka. Z apelem o ich poszanowanie wystąpił również sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.

22 GRUDNIA. Kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały wypadki w Polsce za złamanie Aktu Końcowego helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r.

23 GRUDNIA. W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego prezydent USA Ronald Reagan ogłosił sankcje gospodarcze wobec PRL. Podobne kroki wobec reżimu komunistycznego w następnych tygodniach podjęły inne kraje zachodnie.

24 GRUDNIA. Zniesiono na jedną noc godzinę milicyjną z okazji Wigilii Bożego Narodzenia i odbywających się o północy pasterek.

27 GRUDNIA. Lech Wałęsa został wybrany „Człowiekiem Roku 1981” przez amerykański magazyn „Time”.

28 GRUDNIA. W kopalni „Piast” zakończył się ostatni strajk okupacyjny w proteście przeciw stanowi wojennemu.

28 GRUDNIA. Ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz wystąpił o azyl polityczny, w wyniku czego sąd wojskowy PRL skazał go zaocznie na karę śmierci.

30 GRUDNIA. Decyzją WRON wprowadzono obowiązek pracy dla mężczyzn w wieku 18-45 lat.

31 GRUDNIA. Zawieszono na jedną dobę godzinę milicyjną.

 

1982 ROK

5 STYCZNIA. Milicja i SB rozpoczęły we Wrocławiu śledztwo w sprawie 80 mln zł, które przed wprowadzeniem stanu wojennego podjął z konta NSZZ „Solidarność” skarbnik Regionu Dolny Śląsk, Józef Pinior.

6 STYCZNIA. Władze zdecydowały o zlikwidowaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

9 STYCZNIA. Prymas Glemp spotkał się z gen. Jaruzelskim.

9 STYCZNIA. W całym kraju reżim powołał Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON).

10 STYCZNIA. Przywrócono połączenia telefoniczne w miastach. Rozmowy były oficjalnie podsłuchiwane, po wykręceniu numeru słychać było w słuchawce komunikat „Rozmowa kontrolowana”.

13 STYCZNIA. Aktorzy rozpoczęli bojkot Polskiego Radia i Telewizji; nie występowali w mediach, ale grali w teatrach i salach parafialnych. Najważniejszym ośrodkiem podziemnego aktorstwa był Teatr Domowy powołany przez Ewę Dałkowską, Emiliana Kamińskiego, Andrzeja Piszczatowskiego i Macieja Szarego. Artyści współpracujący z reżimem byli poddani ostracyzmowi środowiskowemu i wyklaskiwani przez publiczność.

17 STYCZNIA. Ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił pierwszą w okresie stanu wojennego mszę za ojczyznę.

25 STYCZNIA. Sejm uchwalił ustawę „o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego” i formalnie zatwierdził dekret o stanie wojennym. Przeciw głosował tylko jeden poseł – Romuald Bukowski z Gdańska.

5 LUTEGO. W Świdniku na wezwanie władz „Solidarności” rozpoczęły się masowe spacery w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego” o godz. 19.30. Z czasem do podobnej akcji przystąpili mieszkańcy innych miejscowości.

8 LUTEGO. Wznowiono zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego zajęcia na wyższych uczelniach.

9 LUTEGO. Jan Paweł II przyjął delegację członków „Solidarności”, złożoną z działaczy przebywających na Zachodzie. Podczas audiencji papież powiedział m.in.: „Wolny i Niezależny Związek +Solidarność+ jest organizacją legalną, którą oficjalnie uznały władze polskie”.

11 LUTEGO. Aby ukrócić protestacyjne spacery w Świdniku, organizowane w porze „Dziennika”, władze wprowadziły godzinę milicyjną od godz. 19.30.

18 LUTEGO. W Warszawie członkowie organizacji Siły Zbrojne Polski Podziemnej, Robert Chechłacz i Tomasz Łupanow, dokonali w tramwaju próby rozbrojenia funkcjonariusza MO, sierż. Zdzisława Karosa. W wyniku szamotaniny milicjant został postrzelony, a po pięciu dniach zmarł.

1 MARCA. Szef MSW gen. Czesław Kiszczak podał, że od 13 grudnia 1981 do 26 lutego 1982 r. internowano 6,6 tys. osób.

19 MARCA. Władze zlikwidowały Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i rozpoczęły weryfikację dziennikarzy.

29 MARCA. Przywrócono międzymiastową łączność telefoniczną, zawieszoną po wprowadzeniu stanu wojennego.

12 KWIETNIA. W Warszawie po raz pierwszy swoją audycję nadało podziemne Radio „Solidarność”.

22 KWIETNIA. Powstała podziemna Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” w składzie: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek i Bogdan Lis.

1 i 3 MAJA. W Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Szczecinie, Krakowie i Toruniu i wielu innych miastach odbyły się liczne manifestacje antyreżimowe, które były brutalnie rozbijane przez milicję i ZOMO.

26 MAJA. SB zatrzymała ukrywającego się działacza „Solidarności” Jana Narożniaka, który w czasie próby ucieczki został postrzelony.

5 CZERWCA. Z Wisły w Warszawie wyłowiono ciało zaginionego dwa dni wcześniej Emila Barchańskiego ps. Janek, ucznia LO im. Mikołaja Reja, twórcy konspiracyjnej Konfederacji Młodzieży Polskiej „Piłsudczycy”, dwa miesiące wcześniej skazanego na dwa lata więzienia za podpalenie pomnika sowieckiego zbrodniarza Feliksa Dzierżyńskiego. Okoliczności jego śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione.

7 CZERWCA. Ranny Narożniak został „wykradziony” ze szpitala przez podziemie. Władze ogłosiły, że uciekł „szczególnie niebezpieczny przestępca”.

21 LIPCA. W przededniu święta PRL zostaje zwolnionych z internowania ok. tysiąca osób, w tym wszystkie kobiety.

31 SIERPNIA. W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych doszło do licznych demonstracji. W Lubinie milicja zabiła z broni palnej trzy osoby, 11 zostało rannych. Jedna osoba na skutek pobicia zmarła we Wrocławiu. W Gdańsku od uderzenia petardą zginał jeden z demonstrantów.

8 PAŹDZIERNIKA. Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych – nastąpiło rozwiązanie wszystkich związków zawodowych działających do stanu wojennego. Oznaczało to formalną likwidację prawną NSZZ „Solidarność”.

9 PAŹDZIERNIKA. Rząd USA zawiesił wobec PRL klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu.

13 PAŹDZIERNIKA. Podczas zamieszek w Nowej Hucie oficer SB zastrzelił demonstranta, dwudziestoletniego Bogdana Włosika.

LISTOPAD. Prymas Józef Glemp zaapelował do artystów o zakończenie bojkotu radia, telewizji, filmów i teatrów. Aktorzy w pełni powrócili do uczestnictwa w oficjalnym życiu kulturalnym we wrześniu 1983 r.

10 LISTOPADA. Lech Wałęsa został zwolniony z internowania.

18 GRUDNIA. Sejm przyjął ustawę o „szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego”, która utrzymała represyjne ustawodawstwo stanu wojennego.

19 GRUDNIA. Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego od 31 grudnia 1982 r.

 

1983 ROK

14 MAJA. W komisariacie na stołecznym Starym Mieście milicjanci bestialsko pobili maturzystę Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Ofiara zmarła w szpitalu. W sfingowanym procesie władze oskarżyły o pobicie załogę karetki pogotowia.

19 MAJA. Pogrzeb Grzegorza Przemyka na Powązkach przerodził się w wielką demonstrację sprzeciwu wobec władz.

16-23 CZERWCA. Odbyła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

22 LIPCA. Formalnie zniesiono stan wojenny, rozwiązano WRON i ogłoszono amnestię dla niemal wszystkich więźniów politycznych.

Dziennik „Trybuna Ludu” 13 grudnia 1981 roku
Dziennik „Trybuna Ludu” 13 grudnia 1981 roku

WIELKA LITERATURA W CYFROWYM ŚWIECIE

PODCASTY RADIA KIELCE