ZASADY EMISJI AUDYCJI WYBORCZYCH NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE W RAMACH PRAWA DO BEZPŁATNEJ KAMPANII WYBORCZEJ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2024 ROKU - Radio Kielce

Zasady emisji audycji wyborczych na antenie Polskiego Radia Kielce w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku

PODSTAWA PRAWNA:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2024 poz. 109),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,
 • Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.
WARUNKI I ZASADY SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO
 1. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy i rozporządzenia „Radio Kielce” S.A. w likwidacji udostępnia bezpłatny czas antenowy na audycje przygotowane przez komitety wyborcze w łącznym wymiarze 24 godzin:
 • 20 godzin dla komitetów reprezentujących kandydatów w wyborach radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,
 • 4 godziny dla komitetów reprezentujących kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 1. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego (przykładowy wniosek do pobrania).
 2. Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego musi zostać złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną w Recepcji „Radia Kielce” S.A. w likwidacji, ul. Radiowa 4 do 18 marca 2024 r, najpóźniej do godz. 24:00.
 3. Komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta oraz listy kandydatów na radnych mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą na antenie Polskiego Radia Kielce. O zamiarze prowadzenia kampanii łącznej, pełnomocnicy informują we wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
 4. Podział czasu antenowego dla komitetów wyborczych, które zawnioskowały o jego przydział dokonywany jest proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okręgach wyborczych na obszarze emitowania programu Polskiego Radia Kielce (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików) oraz proporcjonalnie do liczby kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 5. O kolejności emisji audycji poszczególnych komitetów zdecyduje losowanie, które zostanie przeprowadzone 19 marca 2024, o godzinie 16:00 w siedzibie „Radia Kielce” S.A. w likwidacji w Kielcach przy ul. Radiowej 4.
WARUNKI NAGRANIA I EMISJI BEZPŁATNYCH AUDYCJI WYBORCZYCH
 1. Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane będą na antenie Polskiego Radia Kielce codziennie od 23 marca do 5 kwietnia 2024 r. w następujących pasmach:
 • godz. 05:30-05:55, godz. 13:40-13:55, godz. 14:40-14:55, godz. 18:40-18:55, godz. 19:40-19:55, godz. 20:40-20:55, godz. 21:10-21:55.

O ostatecznych godzinach emisji bloków audycji wyborczych i ich długości „Radio Kielce” S.A. w likwidacji powiadomi po zamknięciu przyjmowania wniosków, ich rozpatrzeniu i losowaniu kolejności emisji.

 1. Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:
 • audycje kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego,
 • audycje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • łączne audycje wyborcze.
 1. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
 2. Komitety wyborcze, które chcą skorzystać ze studia nagrań zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:
 • nieodpłatne przegrania audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy,
 • nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania słownej audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji, ale nie krótszy niż 10 minut.
 1. Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy muszą być dostarczone nadawcy najpóźniej 24 godziny przed planowaną emisją.
 2. Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może w okresie do końca kampanii wyborczej rozpowszechniać odpłatne audycje wyborcze.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG BEZPŁATNEJ KAMPANII WYBORCZEJ NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE:
Wzór wniosku o przydział bezpłatnego czasu antenowego w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. w likwidacji na rozpowszechnianie audycji wyborczych w ramach kampanii wyborczej przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku
ZASADY EMISJI AUDYCJI WYBORCZYCH NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE W RAMACH PRAWA DO BEZPŁATNEJ KAMPANII WYBORCZEJ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2024 ROKU - Radio Kielce
RADIO KIELCE WYBORY SAMORZĄDOWE 2024