Zasady emisji audycji wyborczych na antenie Polskiego Radia Kielce w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej

Zasady emisji audycji wyborczych na antenie Polskiego Radia Kielce
w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej

– wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

 

Warunki i zasady skorzystania z bezpłatnego czasu antenowego

1. „Radio Kielce” S.A. udostępnia bezpłatny czas antenowy w wymiarze:

– 900 minut dla komitetów reprezentujących kandydatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

– 360 minut dla komitetów reprezentujących kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2. Audycje wyborcze komitetów wyborczych, w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej, będą emitowane na antenie Polskiego Radia Kielce od 30 września do 13 października 2023 r.

3. Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:
– audycje kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
– audycje kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
– łączne audycje wyborcze.

4. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego. (przykładowy wniosek do pobrania)

5. Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego musi zostać złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną w Recepcji „Radia Kielce” S.A. najpóźniej do godz. 24:00 23 września 2023 r.

6. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą na antenie Polskiego Radia Kielce. O zamiarze prowadzenia kampanii łącznej, pełnomocnicy informują we wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

7. Podział czasu antenowego, dla komitetów wyborczych, które zawnioskowały o jego przydział, dokonywany jest:
– w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej,
– w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej proporcjonalnie do liczby kandydatów
na senatorów zarejestrowanych przez nie w okręgach wyborczych objętych zasięgiem Radia Kielce, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.

8. Informacja o czasie jednostkowym audycji wyborczych zostanie przekazana komitetom wyborczym w poniedziałek 25 września 2023 r. do godz. 17:00.

9. O kolejności emisji audycji poszczególnych komitetów zdecyduje losowanie, które zostanie przeprowadzone we wtorek 26 września 2023, o godzinie 13:00 w siedzibie „Radia Kielce” S.A. w Kielcach przy ul. Radiowej 4.

Warunki nagrania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych

1. Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze muszą zostać dostarczone nadawcy
nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia (np. materiał do emisji w dniu 30 września 2023 r. musi być dostarczony do godz. 18:00 28 września).

2. W przypadku niedostarczenia materiału audycji przez komitet wyborczy, „Radio Kielce” S.A. zamieści w odpowiednim miejscu bloku wyborczego informację o treści: „Ze względu na niedostarczenie audycji w terminie czas przeznaczony na audycję komitetu wyborczego wypełnimy muzyką”.

3. W przypadku dostarczenia materiału audycji wyborczej przekraczającej wymiar czasu przyznanego komitetowi lub o złej jakości technicznej nagrania „Radio Kielce” S.A. wezwie niezwłocznie komitet do skrócenia czasu audycji wyborczej lub usunięcie wskazanych usterek i dostarczenie poprawionej audycji wyborczej.

4. W przypadku dostarczenia materiału audycji krótszej niż czas emisji przysługujący komitetowi w danym bloku wyborczym, przyjmuje się, że czas emisyjny został wykorzystany.

5. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego, nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

6. Komitety wyborcze, które chcą skorzystać ze studia nagrań zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:
– nieodpłatne przegrania audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy,
– nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej
na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji, ale nie krótszy niż 10 minut.

7. Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może w okresie do końca kampanii wyborczej rozpowszechniać odpłatne audycje wyborcze.

Osoby odpowiedzialne za przebieg bezpłatnej kampanii wyborczej na antenie Polskiego Radia Kielce:

– część organizacyjna – Marek Wtorek, tel. 509 661 682, e-mail: marek.wtorek@radio.kielce.pl

– nadzór nad całością – Renata Morąg, tel. 509 661 647, e-mail: renata.morag@radio.kielce.pl