„JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY” 2023 – REGULAMIN FESTIWALU

„JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY” 2023 - REGULAMIN FESTIWALU - Radio Kielce

Regulamin Konkursu o Nagrodę „Jawor u źródeł kultury”. Edycja 2023

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Nagroda „Jawor u źródeł kultury” została ustanowiona w celu uhonorowania osiągnięć świętokrzyskich artystów i animatorów kultury, działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową: muzyka, taniec, rzeźba, malarstwo, rzemiosło.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000124925, NIP 6570235795, zwane w dalszej części Radiem Kielce lub Organizatorem.

§ 2

Nagroda

1. Nagroda „Jawor u źródeł kultury” jest przyznawana artystom mieszkającym w województwie świętokrzyskim, tworzącym i działającym we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową wymienionych w § 1 ust. 1. W 2023 roku nagroda przyznawana jest za dotychczasowe osiągnięcia z działalności w zakresie kultury ludowej oraz jej krzewienie zarówno w regionie jak i w kraju.

2. Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w następujących kategoriach:

 • solista – śpiewak lub instrumentalista
 • zespoły folklorystyczne (w tym dziecięce lub młodzieżowe),
 • kapela ludowa (w tym dziecięca lub młodzieżowa),
 • rękodzieło i sztuka ludowa,
 • animator kultury.

3. W ramach Konkursu w każdej z kategorii przewiduje się nagrodę główną. W każdej z kategorii Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.

4. Nagrody stanowią:

 • nagroda główna: nagroda finansowa w wysokości 5000 zł brutto,
 • wyróżnienie: okazjonalny dyplom.

5. Laureaci nagród głównych w kategoriach: solista – śpiewak lub instrumentalista oraz kapela oraz zespół ludowy otrzymają możliwość odbycia 4 godzinnej sesji nagraniowej w Radiu Kielce.

6. Organizatorowi przysługuje, aż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu, prawo zwiększenia puli nagród w tym przyznania Nagrody Specjalnej – według uznania Organizatora, co nie wymaga uprzedniej zmiany Regulaminu.

§ 3.

Zgłoszenia do Konkursu

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone:

 • osoby: twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury,
 • zespoły lub organizacje szerzące kulturę ludową.

2. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są następujące podmioty:

 • instytucje kultury, nauki i oświaty;
 • organy administracji rządowej;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe działające w sferze kultury;
 • media;
 • inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej

3. Termin zgłaszania kandydatur do nagrody „Jawor – u źródeł kultury” edycja 2023 r. upływa 14.04.2023 r. Zgłoszenie winno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Komisji Konkursowej.

4. Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się poprzez terminowe przesłanie na adres Organizatora: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A., 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4 z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”, pisemnego zgłoszenia do Nagrody „Jawor – u źródeł kultury”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,

– opis z działalności artystycznej kandydata do nagrody (historia, osiągnięcia, działalność),

– nagranie 3 utworów (pendrive),

– w przypadku rękodzieła i sztuki ludowej -10 zdjęć obrazujących twórczość artysty (rozmiar

zdjęcia max.10/15 cm)

5. Zgłoszenia można dokonać na specjalnie przygotowanych przez Organizatora formularzach, o przyznanie Nagrody „Jawor – u źródeł kultury” edycja 2023 r. Dokonując zgłoszenia należy wskazać kategorię, stosownie do § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a nadto imię, nazwisko lub nazwę nominowanego do nagrody kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Formularze zgłoszenia będą rozsyłane razem z zaproszeniem do wnioskowania oraz będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.

6. W przypadku zgłaszania kandydatów w kilku kategoriach, należy tego dokonać w osobnych zgłoszeniach.

7. Zgłaszający składa wraz ze zgłoszeniem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku.

§ 4.

Komisja konkursowa

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru laureatów. W skład Komisji Konkursowej może wchodzić do dziesięciu Członków. Komisja Konkursowa spośród swoich członków zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.

2. Dla ważności obrad Komisji Konkursowej wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Konkursowej nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

4. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji o laureatach aż do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników.

§ 5.

Ocena zgłoszeń i wybór laureatów

1. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszeń do Konkursu i przekazuje je Komisji Konkursowej.

2. Komisja Konkursowa dokonuje ocen zgłoszeń w dwóch etapach:

 • I etap – spośród pozytywnie zweryfikowanych przez Organizatora nadesłanych na Konkurs zgłoszeń Komisja Konkursowa w każdej z kategorii wybiera do 10 nominowanych,
 • II etap – spośród nominowanych w każdej z kategorii, Komisja Konkursowa wyłoni laureatów.

3. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą ustalane i podawane do publicznej wiadomości na antenie oraz stronie internetowej Radia Kielce

4. Komisja Konkursowa wyłania nominowanych oraz laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • twórczą interpretację kultury tradycyjnej,
 • udział dzieci i młodzieży,
 • propagowanie kultury tradycyjnej.

5. Wybór laureatów spośród nominowanych odbywa się w drodze głosowania: każdy z członków Komisji Konkursowej wskazuje 6 najlepszych kandydatów z każdej kategorii, jednocześnie przyznając im swoje punkty. Zasady punktacji są następujące: miejsce pierwsze – sześć punktów, miejsce drugie – pięć punktów, miejsce trzecie – cztery punkty, miejsce czwarte – trzy punkty, miejsce piąte – dwa punkty, miejsce szóste – jeden punkt.

6. Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.

§ 6.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu

1. Nagrody „Jawor – u źródeł kultury” zostaną wręczone podczas uroczystej gali w terminie ustalonym przez Radio Kielce.

2. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem na antenie oraz na stronie internetowej Radia Kielce.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych związanych z Konkursem o Nagrodę „Jawor – u źródeł kultury”, a w szczególności takich jak prawo do logo i nazwy Konkursu, jest Radio Kielce.

2. Radio Kielce dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez wskazywania przyczyny. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radiokielce.pl.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Radia Kielce oraz na jego stronach internetowych.

4. Nagroda finansowa zostanie przed przekazaniem laureatowi pomniejszona o należny, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (podstawa prawna – art. 30 ust 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

6. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez zgłaszającego lub osoby zgłaszane.

8. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w Konkursie wyrażą zgodę na sporządzenie i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z konkursem, w tym na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień – nagrywanie i publikowanie (w radio, telewizji i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.

10. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz na udostępnienie ich danych osobowych fundatorom nagród w celu identyfikacji i realizacji nagrody.

11. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

13. Uczestnicy konkursu, którzy są małoletni winni mieć zgodę rodziców opiekunów /prawnych na udział w konkursie wyrażoną na piśmie. Wzór Zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

15. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

festiwaljawor.pl